Nadmerne strávený čas v digitálnom priestore ovplyvňuje komunikačné schopnosti detí

Nadmerne strávený čas v digitálnom priestore môže negatívne ovplyvniť komunikačnú schopnosti detí a rovnako oslabiť ich schopnosť riešiť konfliktné situácie v každodennom sociálnom prostredí. Obmedzený osobný kontakt a v istom zmysle izolácia môže mať vplyv na rozvoj sociálnych spôsobilostí a empatie. Je preto naozaj dôležité nájsť v každodennom živote rovnováhu medzi digitálnym a „offline“ svetom.

Rodičia ako sprievodcovia v digitálnom svete

V rámci problematiky „deti a technológie“ hľadajú dnešní rodičia balans. V súčasnosti sú deti vystavené mnohým negatívnym vplyvom digitálnych technológií, najmä ak sú v online či digitálnom priestore bez edukácie, podpory ale aj kontroly v istom slova zmysle. Preto je dôležité, aby rodičia boli svojim deťom sprievodcami pri objavovaní digitálneho sveta.

Podľa detskej psychologičky Michaely Artemiou dnešné deti trávia nadmerný čas pred obrazovkou, čo môže viesť k zanedbávaniu fyzickej aktivity, problémom so spánkom či nedostatočnému sociálnemu kontaktu v reálnom sociálnom prostredí. Odporúča sa, aby deti strávili pred obrazovkou maximálne 1-2 hodiny denne. Ideálne na vzdelávacie a zábavné aktivity, ktoré sú pre ne užitočné. V digitálnej sfére je podľa jej názoru oveľa ľahšie vyjadriť negatívny postoj a agresivitu voči iným, častokrát v anonymite alebo pod pseudonymom.  „Toto môže viesť okrem iného aj ku kyberšikane. Deti môžu nadobudnúť presvedčenie, že digitálna komunikácia môže nahrádzať osobné interakcie a prirodzené formy komunikácie. To však môže viesť k oslabeniu sociálnych väzieb a schopnosti porozumieť emocionálnym prejavom, pretože chýba osobná interakcia, nonverbálna komunikácia a sociálne učenie. V neposlednom rade – pre niektoré deti a mladých ľudí – sa digitálny svet môže stať dominantnou formou komunikácie a zábavy, čo môže viesť až k závislosti a následne izolácii od skutočných medziľudských vzťahov.“

Zdroj: freepik.com

V čom sú technológie prospešné?

Technológie vystavujú deti veciam, ktoré každodenne nevidia, a tým rozširuje ich obzory. Digitálny svet prináša jednoduchší a rýchlejší prístup k vzdelávaciemu obsahu a dôležitým informáciám, rozvoj technických zručností či možnosť komunikácie na diaľku, čo môže byť dnes - a to nielen z časového hľadiska - veľmi užitočné a nápomocné.

Nezakazujte deťom moderné technológie

Odborníci odporúčajú moderné technológie deťom nezakazovať, namiesto toho ich motivovať na iné činnosti a záľuby, ktoré budú pre nich lákavejšie ako obrazovka mobilu. Medzi takéto aktivity patria najmä spoločenské hry, tie totiž vedia deti zabaviť, no zároveň podporiť ich pamäť, kreativitu, verbálny prejav a v neposlednom rade sústredenie a strategické myslenie. Veľmi podstatné je taktiež získavanie nových vedomostí zábavnou formou a ich myšlienkové prepájanie do logických schém. „Veľkým plusom spoločenských hier je neustála interakcia dieťaťa s okolím, keďže na rozdiel od ťukania do mobilu či notebooku, ktoré ho izolujú od okolia, je čas hrania spoločenskej hry časom, kedy dieťa v okruhu blízkych komunikuje a upevňuje si sociálne vzťahy,“ hovorí Štěpánka Zoubková, odborníčka na spoločenské hry zo spoločnosti Piatnik.

„Rodičia môžu motivovať deti k iným ako digitálnym aktivitám tým, že im ponúknu a podporujú v iných rôznorodých možnostiach záujmov, ako sú šport, umenie, hudba ale aj iné hravé aktivity. Dôležité a pre deti motivujúce je aj vytváranie rodinných aktivít a zážitkov,“ myslí si Michaela Artemiou.