Mediácia

 

je mimosúdne riešenie konfliktov, podľa zákona.č 420/2004 Z.z.o mediácii a o doplnení niektorých zákonov, ktorý má oproti iným spôsobom isté výhody. Je flexibilnejší, menej formálny, rýchlejší, menej nákladnejší a hlavne sa účastníci sporu stávajú priamo zodpovední za výsledok, ku ktorému sa mediáciou dospeje.
Mediácia je dobrovoľná, účastníci sporu musia byť od počiatku minimálne prístupní k alternatíve skúsiť riešiť svoj problém touto cestou.
Mediátor pri využití svojich sociálno-psychologických znalostí a zručností umožňuje stranám, aby dokázali presne vyjadriť, v čom vidia svoj problém a aké riešenie by pre nich bolo prijateľné. Definitívnym výsledkom mediačného procesu by mala byť dohoda, ktorú vnímajú obe sporové strany pozitívne, t.j. ako svoju výhru. Mediátor vytvára a udržiava počas priebehu riešenia sporu atmosféru, ktorá umožní stranám komunikovať, pokúsiť sa vzájomne pochopiť a dosiahnuť prijateľnú dohodu pre oboch účastníkov.
Mediátorom môže byť každá fyzická osoba zapísaná v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a ktorá funkciu mediátora prijme. Napriek tomu že existujú spory, u ktorých je vylúčené, aby sa vyriešili mediáciou, má mediácia využitie v pracovnoprávnychobčianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodno-právnychveciach.
Ide o majetkové otázky spojené s rozvodom, úprava rodičovských práv a povinností, susedské spory, spory vyplývajúce z nevrátenia pôžičky, spotrebiteľské spory, atď.
Cieľom mediácie je nielen odbremenenie súdov od sporov, ktoré môžu byť vyriešené iným spôsobom a v kratšom časovom horizonte, ale i zmena kultúry riešenia konfliktných situácií, zlepšovanie medziľudských vzťahov a uvedomenie si, že i pri rozdielnych názoroch a postojoch je možné dosiahnuť dohodu efektívnym spôsobom.
 
 
 
Zdroj: www.komoramediatorov.sk