Aj koncentráciu a pozornosť môžete u detí docieliť tréningom.

Medzi najvýznamnejšie udalosti v živote dieťaťa patrí obdobie nástupu do školy. Dieťaťu sa bezpochyby zmení zabehaný životný štýl, ale aj denný režim. Každodennú bezstarostnosť vymení za školské povinnosti. U mnohých detí sa práve preto v tomto období prejaví porucha pozornosti. Tréning koncentrácie dieťaťa môžete zahájiť aj kreatívnym spôsobom, takzvanými vnímavými hračkami.

Na úspešné a bezproblémové zvládnutie nárokov v škole musí dieťa spĺňať isté predpoklady. U detí vývin pozornosti závisí od dosiahnutia určitého stupňa zrelosti. „Pozornosť je jedným z prostriedkov regulácie psychickej aktivity, predovšetkým poznávacích procesov a jej kvalita i kapacita sa v priebehu školského veku vyvíja a mení“, informuje Mgr. Alica Farkašová, psychologička zo súkromného psychologického centra SALVUS. Vývinové obdobie školského veku rozdeľujeme na ranný alebo mladší školský vek (približne 6 – 7 rokov a trvá do 8 – 9 rokov), stredný školský vek (od 8 – 9 rokov do 11 – 12 rokov) a starší školský vek (do ukončenia povinnej školskej dochádzky, približne do 15 rokov).

Ako dlho sa dieťa dokáže plne sústrediť?

Koncentráciu pozornosti môžeme označiť ako schopnosť sústrediť sa žiaducim smerom po určitú, nevyhnutne dlhú dobu, ktorá dozrieva na začiatku školského veku. „Dĺžka sústredenia sa je v tomto období stále dosť obmedzená, aj v prípade, že ide o zaujímavý podnet“, reaguje Mgr. Alica Farkašová. V rámci celkového rozvoja sa dĺžka sústredenia predlžuje maximálne o 1 až 1,5 minúty za každý rok. „7-ročné dieťa sa napríklad dokáže plne sústrediť približne 7 až 10 minút a 10-ročné dieťa 10 až 15 minút“, dodáva psychologička.

Vývin koncentrácie pozornosti

Prejavuje sa narastajúcou schopnosťou ovládania pozornosti, a to najmä z hľadiska jej zámerného zamerania. Dôležitou schopnosťou pre školskú prácu je udržať pozornosť a nenechať sa odpútať nepodstatnými podnetmi. „Mladších školákov možno ľahko rozptýliť rôznymi podnetmi, avšak koncentrácia detí stredného školského veku už nie je až tak zraniteľná“, vysvetľuje psychologička Mgr. Alica Farkašová. Selektivita pozornosti, čiže schopnosť zamerať pozornosť na významné podnety a ignorovať bezvýznamné stimuly, sa rozvíja v strednom školskom veku zhruba, keď dieťa prechádza na 2. stupeň základnej školy. Na vizuálne podnety sa ľahšie sústreďujú deti vo veku približne 6 až 9 rokov. Dieťa sa na tieto podnety môže pozerať tak dlho, ako mu to dovolíme. Náročnejšia je pre deti koncentrácia pozornosti na sluchové podnety, pretože „rýchlo miznú“ a dieťa ich nemôže dlho vnímať a nemôže sa k nim vrátiť. Táto schopnosť sa zlepšuje až medzi 8. a 11. rokom života dieťaťa.

Pri trénovaní koncentrácie dieťaťa počas psychologického vyšetrenia pomôžu vnímavé hračky

Koncentráciu pozornosti môžeme podporiť domácimi podnetmi, ktoré sú pre dieťa zaujímavé a nemonotónne ako sú napríklad hračky. Na trénovanie vizuálnej stimulácie, ktorá sa cvičí vo veku od 6 do 9 rokov, môžeme použiť vnímavú hračku, napr. obrázky, ktoré je potrebné vyplniť pieskom. Dieťa tak rozvíja nielen kreativitu, ale zároveň sa aj sústredí na presný obrys, z ktorého nemôže vychádzať. Týmto spôsobom si dokáže vycibriť jemnú motoriku a sústredenosť. Vo veku od 8 do 11 rokov sa zameriavame na sluchové podnety, ale taktiež pokračujeme stimuláciou vizuálnymi podnetmi. Skvelým tipom sú hlavolamy ako napríklad hlavolam Venus Pillow z konceptu vnímavých hračiek. „Pre udržanie koncentrácie pozornosti dieťaťa počas psychologického vyšetrenia či psychoterapeutického pôsobenia používame, najmä u mladších detí, aj hračky. Je dôležité, aby boli veku primerané a pre dieťa dostatočne zaujímavé. Treba rešpektovať osobné tempo dieťaťa. Hračky pomáhajú nielen udržať koncentráciu pozornosti dieťaťa, ale uľahčujú aj nadväzovanie kontaktu s ním. Čas, ktorý strávime pri takejto aktivite, môžeme postupne predlžovať. Po aktivite, ktorá si vyžaduje cielene zameranú pozornosť dieťaťa je vhodné zvoliť niečo na odreagovanie a dopriať dieťaťu dostatočný čas aj na odpočinok“, dodáva Mgr. Alica Farkašová.

Pri cielenom zameraní sa na zlepšenie koncentrácie je spočiatku kľúčové nájsť aktivitu, ktorá dieťa zaujme a po ktorej zažije pocit úspechu i ocenenia. Podnety, ktoré motivujú dieťa sa sústrediť, sú kľúčové. Mnoho hier, ktoré podporujú prirodzený rozvoj dieťaťa, nájdete v sieti hračkárstiev TOYETO. „Prostredníctvom vnímavých hračiek chceme ľuďom poskytnúť zážitok a vzdelávať ich, že hračka neslúži len na hranie, ale aj na vzdelávanie, podporu tvorivosti a fantázie. Keďže spolupracujeme pri výbere hračiek aj so psychológmi, naše hračky prispievajú k rozvoju dieťaťa,“ vysvetľuje Dominik Rusňák, konateľ siete hračkárstiev TOYETO.

Mgr. Alica Farkašová, klinická psychologička Súkromného psychologického centra SALVUS
Mgr. Alica Farkašová sa špecializuje v Súkromnom psychologickom centre SALVUS na klinickú a dopravnú psychológiu pod vedením PhDr. Karola Kleinmanna, PhD.