Nielen ISO 9001, ale aj ISO 14001 a ISO 45001 sú žiadanými certifikátmi

Keď sa v súvislosti s nejakou firmou spomínajú ISO normy, zväčša sa hovorí o norme ISO 9001, keďže táto norma sa zameriava na manažovanie kvality. Rozhodne však nejde o jediný certifikát, ktorého získanie je pre mnohé spoločnosti cieľom.

ISO 14001

Samozrejme, hovoriť o všetkých ISO certifikátoch, ktoré môže spoločnosť získať, by bolo na dlho. Predstavíme vám však dva, ktoré sú po ISO 9001 medzi firmami najžiadanejšie: ISO 14001 a ISO 45001.

Začneme normou ISO 14001, označovanou aj ako Systém environmentálneho manažérstva. Táto norma poskytuje spoločnostiam organizačný rámec pre ochranu životného prostredia a taktiež prináša usmernenia, ako reagovať na environmentálne podmienky tak, aby boli v rovnováhe so sociálno-ekonomickými potrebami spoločnosti.

Pre zákazníkov aj dodávateľov je certifikát ISO 14001 zárukou, že daná spoločnosť dodržiava zásady ochrany životného prostredia. V centre pozornosti tejto normy je snaha o znižovanie množstva odpadu a odborné nakladanie s odpadom vrátane jeho znehodnocovania a recyklácie. Norma ISO 14001 sa taktiež zameriava na znižovanie energetickej náročnosti firmy a s tým súvisiacich nákladov, či na znižovanie vypúšťania škodlivých emisií. A to tak do ovzdušia ako aj do vôd a pôdy.

ISO 45001

A čo druhá spomínaná norma, ISO 45001? Ak firma získa certifikát ISO 45001, svedčí to o tom, že pri všetkých jej činnostiach a procesoch sa zameriava na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov a ich bezpečnosť pri práci.

Norma upozorňuje na termíny platnosti potrebných odborných školení ako sú školenia z BOZP a PO a ďalšie. Tým sa znižuje riziko úrazovosti a dôsledky z nesprávne vykonávaných činností, akými sú ohrozenia pracovníkov, poškodenia materiálu a vybavenia firmy a taktiež reklamácie.
Autor fotografie:A Stockphoto / Stock.adobe.com