Poznáte tri najžiadanejšie ISO normy?

Poznáte tri najžiadanejšie ISO normy?

Čo je (alebo by aspoň malo byť) pre každú firmu dôležité? Kvalita ponúkaného tovaru, či služieb, ochrana zdravia a bezpečnosť zamestnancov, či minimalizovanie negatívneho vplyvu na životné prostredie.

Systém environmentálneho manažérstva

Samozrejme, tých vecí by sa našlo oveľa viac, ale možno už tušíte, prečo sme spomenuli práve túto trojicu. Kvalita, bezpečnosť zamestnancov a environmentálne správanie je v centre pozornosti trojice najžiadanejších ISO certifikátov. Poďme si o nich v krátkosti povedať niečo viac.

A keďže je už naozaj na čase, aby sme ako ľudstvo začali brať ochranu životného prostredia skutočne vážne, začneme „od konca“ normou ISO 14001. Tá poskytuje firmám a iným organizáciám rámec pre ochranu životného prostredia a taktiež usmernenia, vďaka ktorým bude firma vedieť reagovať na meniace sa environmentálne podmienky takým spôsobom, aby boli v rovnováhe so sociálno-ekonomickými potrebami spoločnosti.

Bezpečnosť zamestnancov a kvalita ponúkaných tovarov, či služieb

Prejdime teraz na normu ISO 45001. Zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov a ich bezpečnosti pri práci je to, čo je zmyslom tejto normy. A to napríklad aj tým, že dbá o dodržiavanie termínov platnosti potrebných odborných školení z BOZP a PO.

Znižuje sa tým riziko úrazovosti kvôli nesprávne vykonávaným činnostiam. Tie mimochodom mávajú za následok aj všeobecné ohrozenie pracovníkov, či poškodenie materiálu a zariadenia firmy.

Na záver ešte spomenieme najžiadanejší ISO certifikát, ktorým je ISO 9001. Ako už určite tušíte, ide v ňom o kvalitu. Necertifikuje však samotný výrobok, či poskytovanú službu, ale zameriava sa na všetky procesy vo firme, ktoré vplývajú na výsledné plnenie požiadaviek zákazníkov. Pretože sú to práve zákazníci, ktorí stanovujú, čo je naozaj dôležité.