• 26.11.2022

Obdobie kúrenia je tu. Buďte zodpovední a ušetrite tisíce!

Začiatok vykurovacej sezóny neodbytne klope na dvere. Len čo sa začne, zvýši sa aj riziko vzniku požiarov spôsobených kúrením. Ohrozené však nie sú len domácnosti, kde sa kúri tuhými palivami. Rizikom je aj elektrina, plyn či fotovoltika. Škodám na živote, zdraví a majetku sa pritom dá relatívne ľahko predísť.

Pred blížiacou sa vykurovacou sezónou by sme nemali zabúdať ani na možné nevyžiadané náklady, ktoré by mohli vzniknúť v prípade nehody a škodovej udalosti. Stav vykurovacích telies treba skontrolovať, vyčistiť a zabezpečiť ich revíziu. Inak sa znižuje ich výkonnosť aj spoľahlivosť a zvyšuje sa riziko problémov – porúch, skratov, požiarov, výbuchov...
Ako sa čo najlepšie postarať o bezpečnosť nášho domova a vyhnúť sa tak nehodám, ktoré môžu zatriasť rodinným rozpočtom?

Štatistiky hasičov nepustia

Príčin vzniku požiarov v domoch počas vykurovacej sezóny je viacero, ale na prvú priečku v prípade rodinných domov jednoznačne patrí vyhorenie sadzí. Podľa oficiálnej štatistiky Hasičského a záchranného zboru v rodinných domoch vzniklo v roku 2021 celkom 1 102 požiarov a ich najčastejšou príčinou  bolo spomínané vyhorenie sadzí (440 prípadov). V období 2016 – 2020 vzniklo v priemere 7,28 % požiarov práve pre poruchu a nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov. Za uplynulých osem mesiacov spôsobili nevyhovujúci technický stav alebo porucha vykurovacích telies dymovodov a komínov 393 požiarov, ktoré si vyžiadali štyri zranené osoby. Celková škoda spôsobená požiarmi sa vyšplhala na viac ako 880.000 eur.

Druhou najčastejšou príčinou požiarov a ďalších škodových udalostí, ktoré súvisia s kúrením, je nevyhovujúci stav kotlov. „V súčasnej dobe sa často stretávame aj s poškodením elektroniky (riadiacich jednotiek, čerpadiel) plynových kondenzačných kotlov v dôsledku nepriameho úderu blesku, prepätia či podpätia,“ dopĺňa Jozef Bösörményi, likvidátor poistných udalostí PREMIUM Poisťovne.

Opatrenia proti vzniku a šíreniu požiaru treba vykonať už pri stavbe či rekonštrukcii domu

Mnohé stavebné úpravy a materiály pritom môžu byť nápomocné pri znižovaní šírenia požiaru v dome. Vznik požiaru v mnohých prípadoch môžeme minimalizovať vhodnými preventívnymi opatreniami a zároveň bývanie účinne ochrániť pred jeho šírením. Toto je veľmi dôležité, najmä ak ide o taký veľký priestor, akým je dom. Preto už pri samotnej stavbe či prípadnej rekonštrukcii treba klásť dôležitosť aj na výber kvalitných izolačných materiálov. Tie môžu ochrániť konštrukcie či spomaliť ich deštrukciu pri pôsobení ohňa a vzápätí zvyšujú požiarnu bezpečnosť budovy.

„Je veľmi dôležité dbať na to, aby dom alebo byt, či už pri stavbe, alebo rekonštrukcii, riešil aj otázku protipožiarneho zabezpečenia. S tým súvisí aj výber tepelnej izolácie v domácnosti. Výber kvalitnej PUR peny v certifikovanej konštrukčnej skladbe namiesto vlny môže často poskytnúť viac času na evakuáciu osôb či hmotného majetku. Z tohto hľadiska je veľmi dôležité, aby sa použil certifikovaný systém, ktorý aj po vypuknutí požiaru dokáže v maximálnej možnej miere minimalizovať škody,“ hovorí Lukáš Kmenta, Country manager Huntsman Building Solutions.

Ako sa správne poistiť proti riziku požiaru

Okrem revízií, vyčistenia a ďalšej potrebnej údržby vykurovacích zariadení je určite užitočné skontrolovať aj poistenie rizík spojených s vykurovacou sezónou.
„Tieto riziká sa dajú poistiť v rámci štandardného poistenia stavieb a domácnosti. Keďže však väčšina poisťovateľov ponúka riziká zoradené do rôznych balíkov krytia, zo strany klientov je dôležité skontrolovať, aby súčasťou vybraného rozsahu krytia boli aj riziká, ktoré súvisia s vykurovaním. Predovšetkým ide o riziko požiaru, výbuchu a vody z pevne zabudovaných vykurovacích, prípadne aj solárnych systémov vrátane zariadení – kotol, čerpadlá, panely a podobne – pripojených na tieto systémy patriace k poistenej stavbe,“ odporúča Milan Holinďák, riaditeľ produktového oddelenia PREMIUM Poisťovne.

Pri nehnuteľnostiach, kde sa využíva ako doplnkový zdroj tepla kozub alebo kozubové kachle, má podľa neho krytie rizika požiaru v rámci poistenia nehnuteľnosti a domácnosti ešte väčšie opodstatnenie.
„Požiar patrí medzi riziká, ktoré bývajú štandardne zahrnuté v základnom krytí v rámci poistenia nehnuteľnosti aj domácnosti. Medzi škody spôsobené požiarom sa zaraďujú aj škody vzniknuté pôsobením hasiacej látky použitej pri likvidácii požiaru. Nie všetky poisťovne však majú v základnom krytí zahrnuté napríklad škody spôsobené dymom náhle uniknutým z vykurovacích telies, čo môže byť tiež príkladom škody spojenej s vykurovaním rodinných domov,“ upozorňuje M. Holinďák.

Čo je potrebné na posúdenie škôd vzniknutých požiarom?

Keď sa stane to, čo si nikto neželá – teda keď vypukne požiar, robíme, čo treba. Hasíme. Podľa rozsahu a okolností vlastnými silami alebo necháme boj s ohňom a dymom na hasičov. Kedy a ako však treba kontaktovať poisťovňu?
„Poistnú udalosť treba nahlásiť čo najskôr po uhasení požiaru,“ radí likvidátor poistných udalostí Jozef Bösörményi z PREMIUM Poisťovne. „Vhodné je vyhotoviť aj vlastnú fotodokumentáciu z miesta vzniku škody, ktorú následne doložíte poisťovateľovi. Poisťovateľ vás bude v čo najkratšom čase kontaktovať ohľadom obhliadky poškodenia a zároveň si vyžiada všetky doklady potrebné na posúdenie poistnej udalosti.“
Znamená to, že treba zdokladovať, či bola urobená povinná revízia komína aj vykurovacieho zariadenia. Ak boli k požiaru privolaní hasiči, treba rátať s tým, že poisťovňa si od príslušného oddelenia Hasičského a záchranného zboru vyžiada správu o príčine vzniku požiaru na prípadné zistenie porušenia požiarno-bezpečnostných predpisov, ktoré mali vplyv na vznik požiaru.

Pri posudzovaní poistnej udalosti je zásadné určiť príčinu vzniku škody a rozsah poškodenia. V prípade poruchy, napr. elektroniky plynového kotla, poisťovateľ vyžaduje vyjadrenie opravcu k príčine a rozsahu poškodenia. Na korektné posúdenie poistnej udalosti je potrebné poisťovateľovi zdokladovať vek poškodeného kotla, protokol o vykonaní povinnej revízie zariadenia aj vyjadrenie príslušného elektrorozvodného závodu k prepätiu v sieti.

Rady v poistení majetku, ktoré je dobré vedieť pred začiatkom vykurovacej sezóny

Radí: Milan Holinďák, riaditeľ produktového oddelenia PREMIUM Poisťovne

  •    Je dôležité, aby súčasťou poistného krytia všetkých zariadení pripojených na vykurovacie systémy boli aj riziká, ktoré súvisia s ich možným poškodením nepriamym úderom blesku, prepätím, podpätím, prípadne aj skratom v elektromotore.
  •    Každý poisťovateľ má vo svojich podmienkach pre poisteného uvedenú povinnosť udržiavať svoj poistený majetok v dobrom technickom stave, vykonávať alebo zabezpečovať stanovené revízie a kontroly, používať ho podľa návodu na obsluhu a údržbu a na účel, na ktorý ho výrobca určil. Ak táto povinnosť nebude splnená, poisťovateľ má právo primerane znížiť poistné plnenie za vedomé porušenie tejto povinnosti, ak porušenie tejto povinnosti malo podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu jej následkov. Napríklad ak poistený nezabezpečí pravidelnú revíziu a čistenie komína a z dôvodu vyhorenia usadených sadzí v komíne vznikne požiar, ktorý spôsobí škodu na nehnuteľnosti alebo zariadení domácnosti, poisťovňa zníži poistné plnenie za vedomé porušenie povinností.