Majme oči otvorené: kampaň Európskej únie pripomína práva obetí násilia

V spoločnosti zažívame rôzne druhy násilia. Viac ako jeden zo štyroch Európanov a Európaniek sa ročne stane obeťou obťažovania a 22 miliónov ľudí je fyzicky napadnutých. Mnohí však svoje skúsenosti nenahlásia. Európska únia preto spúšťa osvetovú kampaň Majme oči otvorené, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o právach a možnostiach podpory pre obete násilia. Vyzýva pritom aj ľudí na Slovensku, aby si všímali obete násilia a ponúkli im svoju pomoc.

Ľudia o právach obetí násilia často nevedia.

Všetky členské štáty Európskej únie garantujú ochranu obetiam trestných činov. Viac ako 40% opýtaných Slovákov a Sloveniek však o tejto skutočnosti stále nevie. Vyplýva to z reprezentatívneho online prieskumu, ktorý na vzorke mladých Slovákov vo veku 18 až 30 rokov zrealizovala Európska komisia v decembri 2022. Dáta z prieskumu tiež ukazujú, že iba 24% opýtaných obetí trestného činu na Slovensku nahlási incident na polícii. K najčastejším dôvodom, prečo trestné činy ľudia nenahlasujú pritom patrí strach (52 %) či skutočnosť, že si mnohí neuvedomujú, že v danom prípade ide naozaj o trestný čin (58 %).

Cieľom kampane EÚ Majme oči otvorené je preto zvýšiť povedomie o právach obetí trestných činov. Kampaň je súčasťou vôbec prvej stratégie EÚ o právach obetí.  „Každá obeť trestného činu má v rámci Európskej únie právo na pomoc a podporu, bez ohľadu na to, kde sa nachádza alebo za akých okolností k trestnému činu došlo. Mnohé obete si však stále neuvedomujú svoje práva, ani to, ako si ich môžu uplatniť,” vysvetľuje Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Každý má právo na pomoc a ochranu

Kampaň poukazuje na rôzne druhy násilia, s ktorými sa v spoločnosti stretávame: násilie na ženách, xenofóbia, diskriminácia voči Rómom, homofóbia či násilie na deťoch.

Výsledky prieskumu Európskej komisie poukazujú na vôľu pomáhať obetiam násilia vo svojom okolí - takmer 80% respondentov by odporučilo obetiam vyhľadať pomoc prostredníctvom profesionálnych podporných služieb. Kampaň Majme oči otvorené preto poskytuje prehľad podporných organizácií na Slovensku, na ktoré sa môžu obete či ich priatelia a rodina obrátiť so žiadosťou o pomoc. Medzi zapojené organizácie patria aj Iniciatíva Inakosť a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. „Stredisko je vnútroštátna autorita zriadená na podporu a ochranu ľudských práv a zároveň národný antidiskriminačný orgán. V súlade s našim mandátom monitorujeme a hodnotíme dodržiavanie ľudských práv, základných slobôd a zásadu rovnakého zaobchádzania,“ vysvetľuje Silvia Porubänová, výkonná riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva.

Množstvo skúseností s násilím na Slovensku zažívajú aj LGBTI+ ľudia. Práve dúhová komunita sa v októbri 2022 stala aj cieľom tragického útoku na Zámockej ulici v Bratislave. „Odmietanie, diskriminácia, násilie, či dokonca strach o život, s tým všetkým sa LGBTI+ ľudia stretávajú každý deň. Nepríjemnou pripomienkou, ako ďaleko môže situácia dospieť, bol napokon aj tragický útok v Teplárni v októbri 2022. Iniciatíva Inakosť sa snaží prostredníctvom platformy Ide nám o život zmeniť legislatívu tak, aby poskytovala dostatočnú ochranu pre LGBTI+ ľudí, a zároveň zlepšiť nahlasovanie a predchádzanie zločinov z nenávisti a poskytovať podporu a poradenstvo pre obete v inPoradni. Naším cieľom je vytvoriť na Slovensku bezpečné prostredie pre život LGBTI+ ľudí a ich rodín,” hovorí Martin Macko, výkonný riaditeľ Iniciatívy Inakosť.

Majme oči otvorené

Osvetová kampaň, ktorá zároveň prebieha aj v ďalších 9 krajinách Európskej únie, vyzýva ľudí, aby mali oči otvorené, všímali si obete násilia a poskytli im pomoc. Kampaň podporili aj viaceré známe osobnosti. „Každý z nás sa môže stať obeťou trestného činu. Môže to postihnúť našich blízkych a priateľov. Je preto dôležité, aby o svojich právach vedeli nielen obete, ale aj ich priatelia, rodina či známi a vedeli, na koho sa môžu obrátiť,” hovoria ambasádori kampane Veronika Cifrová Ostrihoňová a Matej “Sajfa” Cifra.

Na Slovensku kampaň oficiálne odštartovala 27. januára podujatím v bratislavskom nákupnom centre Aupark, ktoré je tiež partnerom projektu. Prítomní partneri a ambasádori kampane a verejnosť mali možnosť si na vlastnej koži vyskúšať súťaž v nežmurkaní a podporiť tak hlavnú myšlienku kampane - majme oči otvorené.

Základné práva obetí v EÚ
Práva obetí trestných činov v Európskej únii zahŕňajú:

●    Právo byť pochopený: Všetka komunikácia s obeťami musí byť jednoduchá a zrozumiteľná.
●    Právo na informácie: Obete majú právo na informácie o podpore, odškodnení, restoratívnej spravodlivosti a ochrane. Majú byť informovaní o tom, ako nahlásiť trestné činy a ako získať právne poradenstvo.
●    Právo na podporu: Všetky obete majú právo na služby podpory obetiam, ktoré sú bezplatné a dôverné.
●    Procesné práva: Obete majú právo byť vypočuté, právo na právnu pomoc a právo rozhodnúť o odškodnení od páchateľa.
●    Právo na ochranu: Obete a ich rodinní príslušníci majú právo na ochranu pred sekundárnou a opakovanou viktimizáciou, zastrašovaním a odvetou. Obete trestných činov majú právo na individuálne posúdenie.

Všetky informácie o trestných činoch, právach obetí a podporných organizáciách na Slovensku sú dostupné na: https://victims-rights.campaign.europa.eu/en/country/slovakia.
Informácie o Stratégii EÚ v oblasti práv obetí (2020 – 2025) sú dostupné na: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/protecting-victims-rights/eu-strategy-victims-rights-2020-2025_sk.