Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

Majme oči otvorené: kampaň Európskej únie pripomína práva obetí násilia

V spoločnosti zažívame rôzne druhy násilia. Viac ako jeden zo štyroch Európanov a Európaniek sa ročne stane obeťou obťažovania a 22 miliónov ľudí je fyzicky napadnutých. Mnohí však svoje skúsenosti nenahlásia. Európska únia preto spúšťa osvetovú kampaň Majme oči otvorené, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o právach a možnostiach podpory pre obete násilia. Vyzýva pritom aj ľudí na Slovensku, aby si všímali obete násilia a ponúkli im svoju pomoc.

Ľudia o právach obetí násilia často nevedia.

Všetky členské štáty Európskej únie garantujú ochranu obetiam trestných činov. Viac ako 40% opýtaných Slovákov a Sloveniek však o tejto skutočnosti stále nevie. Vyplýva to z reprezentatívneho online prieskumu, ktorý na vzorke mladých Slovákov vo veku 18 až 30 rokov zrealizovala Európska komisia v decembri 2022. Dáta z prieskumu tiež ukazujú, že iba 24% opýtaných obetí trestného činu na Slovensku nahlási incident na polícii. K najčastejším dôvodom, prečo trestné činy ľudia nenahlasujú pritom patrí strach (52 %) či skutočnosť, že si mnohí neuvedomujú, že v danom prípade ide naozaj o trestný čin (58 %).

Cieľom kampane EÚ Majme oči otvorené je preto zvýšiť povedomie o právach obetí trestných činov. Kampaň je súčasťou vôbec prvej stratégie EÚ o právach obetí.  „Každá obeť trestného činu má v rámci Európskej únie právo na pomoc a podporu, bez ohľadu na to, kde sa nachádza alebo za akých okolností k trestnému činu došlo. Mnohé obete si však stále neuvedomujú svoje práva, ani to, ako si ich môžu uplatniť,” vysvetľuje Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Majme oči otvorené: kampaň Európskej únie pripomína práva obetí násilia

Každý má právo na pomoc a ochranu

Kampaň poukazuje na rôzne druhy násilia, s ktorými sa v spoločnosti stretávame: násilie na ženách, xenofóbia, diskriminácia voči Rómom, homofóbia či násilie na deťoch.

Výsledky prieskumu Európskej komisie poukazujú na vôľu pomáhať obetiam násilia vo svojom okolí - takmer 80% respondentov by odporučilo obetiam vyhľadať pomoc prostredníctvom profesionálnych podporných služieb. Kampaň Majme oči otvorené preto poskytuje prehľad podporných organizácií na Slovensku, na ktoré sa môžu obete či ich priatelia a rodina obrátiť so žiadosťou o pomoc. Medzi zapojené organizácie patria aj Iniciatíva Inakosť a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. „Stredisko je vnútroštátna autorita zriadená na podporu a ochranu ľudských práv a zároveň národný antidiskriminačný orgán. V súlade s našim mandátom monitorujeme a hodnotíme dodržiavanie ľudských práv, základných slobôd a zásadu rovnakého zaobchádzania,“ vysvetľuje Silvia Porubänová, výkonná riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva.

Množstvo skúseností s násilím na Slovensku zažívajú aj LGBTI+ ľudia. Práve dúhová komunita sa v októbri 2022 stala aj cieľom tragického útoku na Zámockej ulici v Bratislave. „Odmietanie, diskriminácia, násilie, či dokonca strach o život, s tým všetkým sa LGBTI+ ľudia stretávajú každý deň. Nepríjemnou pripomienkou, ako ďaleko môže situácia dospieť, bol napokon aj tragický útok v Teplárni v októbri 2022. Iniciatíva Inakosť sa snaží prostredníctvom platformy Ide nám o život zmeniť legislatívu tak, aby poskytovala dostatočnú ochranu pre LGBTI+ ľudí, a zároveň zlepšiť nahlasovanie a predchádzanie zločinov z nenávisti a poskytovať podporu a poradenstvo pre obete v inPoradni. Naším cieľom je vytvoriť na Slovensku bezpečné prostredie pre život LGBTI+ ľudí a ich rodín,” hovorí Martin Macko, výkonný riaditeľ Iniciatívy Inakosť.

Majme oči otvorené

Osvetová kampaň, ktorá zároveň prebieha aj v ďalších 9 krajinách Európskej únie, vyzýva ľudí, aby mali oči otvorené, všímali si obete násilia a poskytli im pomoc. Kampaň podporili aj viaceré známe osobnosti. „Každý z nás sa môže stať obeťou trestného činu. Môže to postihnúť našich blízkych a priateľov. Je preto dôležité, aby o svojich právach vedeli nielen obete, ale aj ich priatelia, rodina či známi a vedeli, na koho sa môžu obrátiť,” hovoria ambasádori kampane Veronika Cifrová Ostrihoňová a Matej “Sajfa” Cifra.

Na Slovensku kampaň oficiálne odštartovala 27. januára podujatím v bratislavskom nákupnom centre Aupark, ktoré je tiež partnerom projektu. Prítomní partneri a ambasádori kampane a verejnosť mali možnosť si na vlastnej koži vyskúšať súťaž v nežmurkaní a podporiť tak hlavnú myšlienku kampane - majme oči otvorené.

Základné práva obetí v EÚ
Práva obetí trestných činov v Európskej únii zahŕňajú:

●    Právo byť pochopený: Všetka komunikácia s obeťami musí byť jednoduchá a zrozumiteľná.
●    Právo na informácie: Obete majú právo na informácie o podpore, odškodnení, restoratívnej spravodlivosti a ochrane. Majú byť informovaní o tom, ako nahlásiť trestné činy a ako získať právne poradenstvo.
●    Právo na podporu: Všetky obete majú právo na služby podpory obetiam, ktoré sú bezplatné a dôverné.
●    Procesné práva: Obete majú právo byť vypočuté, právo na právnu pomoc a právo rozhodnúť o odškodnení od páchateľa.
●    Právo na ochranu: Obete a ich rodinní príslušníci majú právo na ochranu pred sekundárnou a opakovanou viktimizáciou, zastrašovaním a odvetou. Obete trestných činov majú právo na individuálne posúdenie.

Všetky informácie o trestných činoch, právach obetí a podporných organizáciách na Slovensku sú dostupné na: https://victims-rights.campaign.europa.eu/en/country/slovakia.
Informácie o Stratégii EÚ v oblasti práv obetí (2020 – 2025) sú dostupné na: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/protecting-victims-rights/eu-strategy-victims-rights-2020-2025_sk.