Nový model spolupráce školy, učiteľov a rodičov

Paneurópska súkromná základná škola a Paneurópska súkromná pedagogická a sociálna akadémia sa zamerajú na odstránenie neprimeranej záťaže detí spojenej s prílišným memorovaním textov. Prichádzajú tiež s novým modelom spolupráce školy, učiteľov a rodičov.

Paneurópska súkromná základná škola a Paneurópska súkromná pedagogická a sociálna akadémia ponúkajú spojenie individuálneho prístupu, špičkových odborníkov, ale tiež široký výber krúžkov. Sú prepojené, sídlia v rovnakej budove (v Ružovej doline 29 v Bratislave) a majú spoločnú filozofiu. Škola bude ťažiť tiež z prepojenia s Fakultou psychológie Paneurópskej vysokej školy. Vďaka nemu získajú stredoškoláci prístup k špičkovým pedagógom z Fakulty psychológie PEVŠ, ale tiež k zaujímavým zahraničným prednáškam.

„Primárnym poslaním a cieľom je zabezpečiť edukáciu detí na celej ich vývinovej dráhe, počnúc od mladšieho školského veku, pubescenciu, adolescenciu až po vývinovú etapu mladého dospelého človeka, teda od 6 rokov do 24 rokov. Rodič, ktorý dá dieťa do základnej školy, má o jeho kvalitnú výchovu a vzdelávanie postarané a tiež je plne aktívne zaangažovaný na tomto procese. Školy v tomto komplexe škôl totiž spája jednotná filozofia a jednotné harmonické vzdelávacie, výchovné a sociálne podmienky pre rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho mentálne zdravie, jeho spokojnosť a wellbeing v školskom prostredí,“ hovorí prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., zástupkyňa OZ Profkreatis, zriaďovateľa oboch škôl.
Paneurópska súkromná základná škola realizuje preventívny program profesionálnej orientácie žiakov s názvom PROFTEENS, ktorý rozvíja potrebné schopnosti a zručnosti žiaka na základe jeho zistených predpokladov a rezerv. Aplikuje tiež princíp projektovej práce.

Medzi novinky patrí snaha o odstránenie neprimeranej záťaže detí spojenej s prílišným memorovaním textov, obmedzenie suverénneho postavenia textu ako učebného materiálu, ale napríklad aj zníženie dôrazu na dosahovanie výkonu v prospech zaujímavosti vyučovacieho procesu a prežívania žiakov.
Samozrejmosťou je orientácia na budovanie znalostí cudzích jazykov (primárne angličtina a španielčina) a malý počet žiakov v triedach zabezpečujúci plne individuálny prístup.

Paneurópska súkromná pedagogická a sociálna akadémia pripravuje svojich žiakov pre ďalšie štúdium, ale zároveň im dáva aj špecializáciu – aj bez štúdia na vysokej škole sa môže absolvent uplatniť ako sociálno-výchovný pracovník, či animátor voľného času. Napriek krátkej histórii sa PSPSA zaradila medzi najlepšie odborné stredné školy v Bratislavskom kraji (5. priečka v hodnotení podľa maturít).

Škola úzko spolupracuje s PEVŠ a jej Fakultou psychológie., Zo spolupráce vyplýva, že študenti Bc, Mgr. a PhD. štúdia si môžu v školách rozvíjať svoje odborné psychologické kompetencie a zručnosti v oblasti diagnostiky, poradenstva, prevencie v práci so žiakmi, triedami, učiteľmi, rodičmi (realizáciou preventívnych programov, prednáškami a besedami pre študentov a učiteľov), ale aj výskumu a na druhej strane stredoškolskí študenti sa môžu zúčastniť zaujímavých prednášok na jednotlivých fakultách PEVŠ, národných a medzinárodných konferencií a odborných seminárov. Ide o vynikajúce spojenie teórie a praxe.

 Nový model spolupráce školy, učiteľov a rodičov

Nový model spolupráce školy, učiteľov a rodičov
Ďalšie informácie a kontakt
Katarína Hodorová
Tel: +421 917 616 737
email: katarina.hodorova@paneurouni.com