Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

 Nadácia Volkswagen Slovakia v auguste venovala 36 220 eur 11 vybraným organizáciám.

V rámci druhého ročníka nového grantového programu „Podpora krízových centier“ Nadácia Volkswagen Slovakia v auguste venovala 36 220 eur 11 vybraným organizáciám. Pomôžu matkám, ktoré sa ocitli s deťmi v krízovej situácii.

Krízové strediská na Slovensku fungovali najmä ako prvokontaktné centrá pre deti, ktoré boli týrané, zanedbávané alebo zneužívané a pre matky s deťmi, ktoré sa stali obeťami násilia. Novelizáciou Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení zákona 61/2018 Z.z. prišlo od 1. 1. 2019 k zmene postavenia a zrušeniu názvu „krízové stredisko“. Špecializovaným pobytovým zariadením na pomoc týraným a sexuálne zneužívaným deťom sa stali Centrá pre deti rodiny.  Obete domáceho násilia a matky s deťmi, ktoré sa ocitli v krízovej situácii, môžu využiť aj služby tzv. Bezpečných ženských domov, prípadne Poradní pre obete. Tieto a ďalšie organizácie, ktoré sa venujú pomoci ženám a deťom po násilí a zabezpečujú pre nich aj bezpečné ubytovanie, sa mohli už po druhýkrát uchádzať o podporu v grantovom programe Nadácie Volkswagen Slovakia.

„Našim cieľom je uľahčiť každodenný chod týchto nesmierne potrebných zariadení,“ uvádza Katarína Mariňáková, projektová manažérka Nadácie Volkswagen Slovakia. „Finančné príspevky môžu využiť na zabezpečenie prevádzky (údržba priestorov, platenie nájmov,..) i na podporu služieb, ktoré poskytujú klientom – poradenstvo, terapeutické či voľnočasové aktivity.“

11 podporených organizácií je z celého Slovenska – pomoc poputuje do Handlovej, Košíc, Košickej Novej Vsi, Martina, Žiliny, Krupiny, Rajca, Kláštora pod Znievom, Skalice i Bratislavy. Vďaka financiám budú zakúpené napríklad nové postele, opravené kúpeľne, vybuduje sa vykurovacia sústava v núdzovom ubytovaní v unimobunkách. Deti sa budú môcť tešiť na voľnočasové a športové aktivity i jarné tábory a zabezpečí sa aj terapeutická pomoc a poradenstvo.

„Vďaka pomoci z grantového programu môžeme prostredníctvom odborných terapií pomáhať deťom vyjadriť svoje prežívanie, zranenia, negatívne zážitky, postupne sa vyrovnávať s traumami, hľadať pokoj, osvojovať si modely správania natoľko, aby mali veľkú šancu žiť v harmonickom a podnetnom prostredí spolu s mamou, s ktorou chce dieťa vždy počítať,“ predstavuje význam pomoci Daniela Augustínová z neziskovej organizácie Áno pre život.

Kompletný zoznam podporených organizácií a poskytnutej pomoci: https://www.nadacia-volkswagen.sk/wp-content/uploads/gp_podpora_krizovych_centier_web.pdf.

V rámci prvého ročníka, bolo podporených 12 organizácií v rovnakej výške 36 tisíc eur. Celkovo tak zatiaľ Nadácia prerozdelila v tejto téme vyše 72 tisíc eur.