U-POINTS / Umenie vo verejnom priestore: Socha verzus architektúra

!! ON-LINE KOLOKVIUM
U-POINTS / Umenie vo verejnom priestore: Socha verzus architektúra

Produkcia:     Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk
Miesto konania:    Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi,
virtuálne prostredie Microsoft Teams   
Termín kolokvia:        21. 10. – 22. 10. 2020
Autorka a kurátorka projektu:    Mgr. Zuzana Juháziová – GUS   
Kontakt pre médiá:        Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882717
                Mgr. Lenka Králová, projekty@gus.sk, 053 4174626
__________________________________________________________________________________

V termíne 21. 10. – 22. 10. 2020 bude prebiehať on-line odborné kolokvium  v Galérii umelcov Spiša, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja. Kolokvium je sprievodným podujatím projektu U-POINTS. Pôvodne plánované medzinárodné profesijné stretnutie odborníkov pod názvom Umenie
vo verejnom priestore: Socha verzus architektúra sa uskutoční v online formáte vo virtuálnom prostredí aplikácie Microsoft Teams. Cieľom kolokvia je vytvoriť platformu pre kurátorov, výtvarníkov a prizvaných expertov, ako aj priestor pre komparáciu jednotlivých projektov zameraných na umenie vo verejnom priestore, so zreteľom na diferentné formy ich interpretácie.
V rámci projektu U-POINTS / Utilitárne body regiónu Spiš uvádzame aj banerovú výstavu vybraných sochárskych realizácií na Spiši, ktorá je v termíne 4. 8. – 31. 10. 2020 inštalovaná v parku mesta Spišská Nová Ves. Súčasťou výstupov je mapa – tlačený sprievodca po sochárskych a reliéfnych realizáciách mesta Spišská Nová Ves a katalóg – bedeker, ktorý uvádza štúdie o umeleckých objektoch v urbánnych prostrediach regiónu Spiš a katalogizuje vybrané diela v šiestich okresoch aj za hranicami Košického samosprávneho kraja. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Zámerom kolokvia, ktoré je súčasťou výskumného projektu galérie U-POINTS, je vytvoriť vhodnú platformu pre stretnutie jednotlivých autorov projektov, ktorí sa témou umenia vo verejnom priestore zaoberali a naplno ju rozvinuli. Dôraz je kladený na odprezentovanie projektov s rôznorodý-mi formami interpretácie danej problematiky. Pri pohľade na aktuálnu situáciu, kedy vizuálny smog bráni prejavu umenia vo verejnom priestore, sledujeme ako tieto objekty, spoluvytvárajúce prostredie, upadajú do zabudnutia.
     Podujatie galérie v autorskej a kurátorskej koncepcii Mgr. Zuzany Juháziovej je rozdelené
na štyri prezentačné bloky: 1.) ZNÁME VERZUS NEZNÁME / mapovanie a spoznávanie sochárskych realizácií vo verejnom priestore; 2.) SÚČASNÉ PREMENY UMENIA VO VEREJNOM PRIESTORE / možnosti a bariéry, s ktorými sa umelec a umenie vo verejnom priestore stretávali a stretávajú;
3.) ZNÁME VERZUS NEZNÁME II. / mapovanie a spoznávanie sochárskych realizácií vo verejnom priestore; 4.) FORMA UKRÝVAJÚCA VÝZNAM / zabudnuté miesta miest a obcí v boji o prežitie.
On-line kolokvium privíta vo virtuálnom prostredí všetkých pôvodne plánovaných jedenásť odborníkov z Česka i Slovenska. Záujemcovia sa môžu registrovať pre online prístupy do utorka,
20. 10. do 14.00 a to via majl: projekty@gus.sk alebo telefonicky: 053 4174626. Za poplatok € 10 získajú on-line prístup na kolokvium, a poštou zaslaný balík – mapu a bedeker o projekte U-Points.
Podrobné informácie a aktualizácie sú denne aktualizované na webovej stránke galérie: www.gus.

PROGRAM ON-LINE KOLOKVIA

U-POINTS / Umenie vo verejnom priestore: Socha verzus architektúra

Streda, 21. 10. 202

9.00 - 9.30 | registrácia účastníkov, skúšky on-line
9.30 - 11.00 | 1. prezentačný blok / ZNÁME VERZUS NEZNÁME /
Mapovanie a spoznávanie sochárskych realizácií vo verejnom priestore
    • Mgr. Lucia Benická, riaditeľka, Galéria umelcov Spiša:
Utilitárne body - minulosť a prítomnosť: otvorenie kolokvia
    • Mgr. Zuzana Juháziová, kurátorka, Galéria umelcov Spiša:
U-Points – sochárske realizácie vo verejnom priestore na území regiónu Spiš.
    • Mgr. Juraj Pavlis, historik, Múzeum Spiša:
Budovanie, rúcanie a obnova historickej pamäti na príklade obyvateľov, významných dejinných postáv a im venovaným pamätníkom na území mesta Spišská Nová Ves.
    • Mgr. Roman Popelár, riaditeľ, Záhorská galéria Jána Mudrocha:
Exteriérové sochárske realizácie na území Bratislavy (1945 – 2012).
    • Mgr. Zuzana L. Majlingová, kurátorka, Stredoslovenská galéria:
Výtvarné diela na území Banskej Bystrice 1945 – 2015.
11.00 - 11.30 | diskusia / prestávka
13.00 - 14.30 | 2. prezentačný blok / SÚČASNÉ PREMENY UMENIA VO VEREJNOM PRIESTORE / Možnosti a bariéry, s ktorými sa umelec a umenie vo verejnom priestore stretávali a stretávajú
    • Mgr. art. Pavla Lazárková Trizuljaková PhD., výtvarníčka a pedagogička:
Umelec a verejný priestor / Osudy sochárskeho diela Alexandra Trizuljaka.
    • Mgr. Gabriela Garlatyová, kurátorka Archívu Marie Bartuszovej, Košice; kurátorka Mestskej galérie, Rimavská Sobota:
Sochárske realizácie Marie Bartuszovej vo verejnom priestore: Košice, Levoča, Vyšné Ružbachy, Rožňava, Michalovce, Tatranská Lomnica.
14.30 - 15.00 | diskusia / záver
 
Štvrtok, 22. 10. 2020

09.00 - 09.30 | registrácia účastníkov
09.30 - 10.30 | 3. prezentačný blok (video-vizitky) / ZNÁME VERZUS NEZNÁME II. /
Mapovanie a spoznávanie sochárskych realizácií vo verejnom priestore
●    MgA. Pavel Karous, PhD., asistent v Ateliéri skla, UMPRUM, Praha:
    • Vetřelci a volavky
    • Mgr. Ladislava Horňáková, kurátorka, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně:
Prostor Zlín – mapovaní verějného prostoru.
    • Mgr. Vladimíra Řihová, PhD., Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování:
Sochy a město. Projekt NAKI České umění 50. - 80. let 20. století ve veřejném prostoru: evidence, průzkumy, restaurovaní.
10.30 - 11.30 | 4. prezentačný blok / FORMA UKRÝVAJÚCA VÝZNAM / Zabudnuté miesta miest
a obcí v boji o prežitie
    • Michal Hudák, člen Východného pobrežia, Košice: Len atlas nestačí (Atlas sôch)
    • Mgr. Slavo Capek, PhD., Mgr. art. Kristína Šebejová, zoskupenie Ta TakeTown, Prešov:
Príbeh jedného sídliska: medzi pragmatizmom a vizionárstvom.
    • Peter Pollág, umelec zo Spiša: Reflexie o tvorbe pre verejný priestor.
11.30 - 12.00 | diskusia / záver

U-POINTS / Umenie vo verejnom priestore: Socha verzus architektúra